نام و نام خانوادگی: شهربانو حسین زائه ذغالچالی

متولد: 1359                  - مازندران / ساری

مدرک تحصیلی: لیسانس روانشناسی

رسته تحصیلی: نگارگری - تابلوهای گل و مرغ - کار لاکی و نگارگری روی جعبه های چوبی

شروع فعالیت: از سال 1383

مدرس درس عملی نگارگری در دانشگاهها

آثار بر اساس بخش‌ها