تخفیف

ویژه

برای مشتریان با خرید عمده

لطفا قبل از خرید برای اطمینان از قیمت و موجودی تماس بگیرید

۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲

[vc_row][vc_column][martfury_process process=”%5B%7B%22image%22%3A%223049%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%20%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF.%20%D9%81%DA%A9%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D9%86%D8%AF.%5Cn%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF.%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%20%DA%86%D8%B1%D9%85%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%20%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20.%5Cn%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%20%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.%5Cn%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D8%B2%20%D9%88%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.%5Cn%5Cn%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%20.%20%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%20%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%20%D9%88%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20.%20%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87%20%D9%84%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%85%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20.%5Cn%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%B5%D8%A8%D8%AD%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B8%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20.%20%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF%20.%5Cn%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%3A%5Cnhttps%3A%2F%2Fwww.dideo.ir%2Fv%2Fyt%2FVpj28da03JQ%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%223043%22%2C%22title%22%3A%22%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%20%DB%B8%DB%B0%DB%B0%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF.%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.%5Cn%5Cn%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1.%20%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%20%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B0%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B6%D9%84%D8%B9%20%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%20(%20%DB%B4%DB%B0%DB%B0%DB%B0%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1)%20%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D8%AC%D9%85%20%DB%B2%20MB%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85.%5Cn%5Cn%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF.%5Cn%5Cn%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D8%AF%20%DA%A9%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.%20%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%9B%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20(grainy)%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20(blurry)%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%DA%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C.%5Cn%5Cn%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20(focus)%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF.%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D8%AF%20%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87%20JPG%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%B1%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%20%D8%B4%D8%AF%D8%9B%20%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE%20(Save%20For%20Web)%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%E2%80%8C%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.%5Cn%5Cn%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF.%5Cn%5Cn%D9%85%D8%A7%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85.%20%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20.%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20(saturation)%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87%20%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF.%5Cn%5Cn%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%8B%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20(level)%20%D9%88%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%20unsharp%20mask%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1sharpen%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%5Cn%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%223046%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D8%AA%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%D9%84%D8%B9%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20.%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20.%20%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%87%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%87%D8%AF%20.%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D9%81%D8%AA%20%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225458%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86%22%2C%22desc%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20.%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%20.%20%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20.%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A2%D9%86%20%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%20.%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%AC%D8%AF%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%87%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0%20%D8%AF%D8%B1%20%DB%B4%DB%B0%DB%B0%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225459%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%22%2C%22desc%22%3A%22%D9%87%D8%B1%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20.%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20.%20%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20.%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%AF%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20.%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20.%20%D8%AF%D9%82%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20.%20%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20.%20%D9%88%DB%8C%D8%B2%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DB%B7%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%20%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%20.%20%22%7D%5D”][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”ساخت فروشگاه و ارسال اثر” color=”danger” size=”lg” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fhaft.gallery%2F%25d9%2585%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%2F|||”][vc_separator][vc_btn title=”سوالات متداول را اینجا بخوانید” color=”turquoise” size=”lg” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fhaft.gallery%2Ffaqs%2F|||”][vc_separator][vc_btn title=”قوانین و مقررات را اینجا بخوانید” color=”green” size=”lg” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fhaft.gallery%2Fpolicy%2F|||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

منو اصلی