نام و نام خانوادگی: پرگل باباپور

متولد: 1354   - تهران

مدک تحصیلی: لیسانس چاپ پارچه

مدرس چاپ سنتی و سیلک از سال 1383

آثار بر اساس بخش‌ها