توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام نام خانوادگی: وحیده رهبری فر

متولد: 1376            - خوزستان / دزفول

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم اجتماعی

زمینه فعالیت هنری: کپوبافی و حصیربافی

مدت فعالیت: 4 سال

آثار بر اساس بخش‌ها