توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام ونام خانوادگی: علی قیصری

متولد: 1358        -  فارس / شیراز

مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای در زمینه نقش برجسته

زمینه فعالیت: نقاشی، حجم سازی، پیکره تراشی، طراحی رسم فنی و...

آثار بر اساس بخش‌ها