نام و نام خانوادگی: زهرا محمد زاده

متولد: 1360 - مازندران، آمل

سابقه فعالیت هنری: 6 سال

رشته هنری: سوخته نگاری روی پارچه

آثار بر اساس بخش‌ها