نام گروه : گروه رویای نقش و رنگ

زمینه فعالیت: تذهیب و نگارگری

مدت فعالیت گروه: 10 سال

مکان فعالیت: اصفهان

آثار بر اساس بخش‌ها